Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

GÖREV TANIMLARI VE YAPILAN İŞ SAYISI

(01.Ocak-30.Nisan 2018)

KONU

İŞ SAYISI

İmar Planı Kurum Görüşü - Belediyelerin hazırladıkları İmar Planları Revizyon veya değişikliklerin Çevre Düzeni Planına, İmar Kanununa ve ilgili Mevzuatlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.

24

İmar Planı Arşivleme  - Uygun görüş alarak kabul edilen İmar Planlarının “Mekansal Veri Arşiv Sistemine” (MVAS) yüklenmek üzere arşivlenmesi.

5

İmar Planı Şikayetleri  - Yapılan İmar Planlarına ait şikayetlerin değerlendirilmesi.

1

Yapı Şikayetleri - Yapının İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olup olmadığının incelenmesi.

19

Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti - 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında Burdur Gölü ile Beyşehir Gölünün  İlimiz sınırları içerisinde kalan kısımlarının tamamı, Kovada Gölü ve Gölcük Gölünün tamamında kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Tamamı İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve  yaklaşık 160 km. lik kıyısı bulunan Eğirdir Gölünün 56 km lik kısmında  kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları tamamlanmış olup kalan kısımlarına ait halihazır harita bulunmadığından dolayı çalışma yapılmamaktadır.

-

Kıyı ile İlgili Görüşler/Şikayetler - Kıyı Kanunu gereğince açılan davalara ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesinin talebi üzerine gönderilen bilgi yazıları, Belediyelere verilen görüşler.

72

Mevzuat ile İlgili Görüşler - Belediyelerin mevzuata ilişkin teredüte düştüğü konularda görüş verilmesi.

9

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler - 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelge gereğince yapılan inceleme ve onay işlemleri.

5

Hazine Taşınmazları İle İlgili Görüşler - Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış, kira, irtifak hakkı kurulması, devir, tahsis ve takas işlemlerine ilişkin Defterdarlık (Malmüdürlükleri) tarafından Müdürlüğümüz mevzuatları çerçevesinde istenen görüşler.                        

68

Değer Tespitleri - Kamu İdarelerine Ait taşınmazların kıymet taktirleri.

1

ÇED’e Esas Görüşler  - ÇED Şube Müdürlüğünce talep edilen ÇED’e esas faaliyetlerin yapılacağı yerlerin Çevre Düzeni Planında hangi alanda kaldığına dair bildirilen görüşler.

25

Maili İnhidam - Yıkılacak derecede tehlike arz eden binaların incelenmesi ve rapor tutulması.

4

İfraz, Tevhid, Yola Terk işlemleri - Çeşitli Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Maliye Hazinesine ait taşınmazların ifraz, tevhit, yola terk işlemleri için dosya hazırlanması.

1

Halihazır Harita Yapımı -  5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında Eğirdir İlçesi Akdoğan Köyünde imar planına altlık olması amacıyla hazırlanan Halihazır harita.

1

ÇDP Paftası Örneği Verme - Çeşitli faaliyetler için talep üzerine ÇDP Paftası, lejant ve plan hükümlerinin onaylı suretlerinin verilmesi.

3

Diğer Şikayetler - Jeolojik-Jeoteknik Etütler, Dere Yatağının Kapatılması vb.

3

Belediyelerin Yardım Dosyası İnceleme  - Turizm Öncelikli Belediyelere

3

TOPLAM

244