Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ; KENTGES

Kentleşme ve imar konularında merkezi ve yerel yönetimler için bir yol haritası olan KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) belgesinde, Belediyeler, KENTGES’in uygulanmasından sorumlu kurumlar içinde eylemlerin büyük bir kısmının yerine getirilmesinden sorumludur. Yerel yönetimlerin sorumlu olduğu eylemler 11 ayrı “Hedef” başlığı altında toplanmıştır. Bunlar;

- yerleşmelerde sürdürülebilir bir mekânsal gelişme sağlamak,

- sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini oluşturmak,

- kentsel altyapı plan, proje ve yatırımlarını mekânsal planlarla bütünleştirmek,

- yerleşmelerde sosyal donatı ve hizmetlerin dengeli dağılımını sağlamak,

- sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla bütünleşik bir kentsel yenileme ve dönüşümü sağlamak,

- afet ve yerleşme risklerini azaltmak,

- kent kimliğini korumak ve geliştirmek,

- kentlerde çevre duyarlı bir yaşam ortamı oluşturmak,

- kentlerde toplumsal dayanışmayı, bütünleşmeyi ve hoşgörüyü artırmak,

- muhtaçların ve dezavantajlı grupların kentsel hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli önlemleri almak,

-kent kültürünü, kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu geliştirmek ve kentli hakları konusunda farkındalık oluşturmak olarak sıralanmaktadır.