Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
PLANLAMA FAALİYETLERİ
3194 SAYILI İMAR KANUNU UYGULAMALARI
1 - İMAR PLANLARININ VE HALİHAZIR HARİTALARININ ARŞİVLENMESİ
            İlimizde onaylanan halihazır haritalar, 3194 sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi, Plan Yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 22. Maddesi ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2008/6 sayılı Genelgesi uyarınca Bakanlığımız adına arşivlenmektedir.
2 - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENEREK RAPORLANMASI VE ARŞİVLENMESİ
İlimizde yapılan ve kesinleşen imar planlarının bir kopyası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 22. Maddesi ile Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2008/6 sayılı Genelgesi uyarınca incelenerek raporlanmakta ve arşivlenmekte, mevzuata aykırılık taşıyanlara ilişkin gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla ilgili idareye ve Bakanlığımıza rapor gönderilmektedir.
3-BELEDİYELERE GÖRÜŞ VERİLMESİ
            Belediyelere talep etmeleri halinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uyarınca görüş verilmektedir.
4- ONAYLANMAYAN PLANLAR İLE İLGİLİ YAPILAN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı KHK’nin 2. Maddesinin  1. fıkrasına eklenen (h) bendi ile; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan (653 sayılı KHK’de yapılan değişiklik)yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce 4 ay (662 sayılı KHK’de yapılan değişiklik) içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yetkili idarelerce verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek (653 sayılı KHK’de yapılan değişiklik) yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Ayrıca 662 sayılı kararname ile aynı maddeye eklenen 2. Fıkrada “Bakanlık, birinci fıkranın (h) bendindeki iş ve işlemleri tesis etmeden evvel, bu iş ve işlemleri esasen tesise yetkili olan idarelerin görüşlerini ister. İdareler, bu iş ve işlemlerin yapılmama gerekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşlerini en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır” denilmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüze başvuru yapılması halinde, onay vermeyen idarenin görüşü ile ilgili idareye başvurudaki tüm belge ve dokümanların da dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.