Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

 ÇEVRE YÖNETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
 
1-Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak,
 
2-Faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden ilgili mevzuat kapsamında görüş vermek, atıksu arıtma tesisleri işleyiş projelerinin onayını yapmak,
 
3-Yer üstü, yer altı sularına ve içme suyu kaynaklarına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, havza koruma eylem planlarının takibini yapmak,
 
4-Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve yerinde incelemeleri yaparak Bakanlığa raporlamak, ulusal ve bölgesel acil müdahale planları kapsamında yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
 
5-Karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlara, balıkçı barınaklarına ve yat yanaşma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarına Şube Müdürlüğünce belirlenecek kapasite ve kriterde atık kabul tesislerini kurdurmak ve takibini yapmak,
 
6-Atık ve kimyasallarla kirlenmiş veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile kirlenmeye sebep olan veya olması muhtemel sektörleri tespit etmek, kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 
7-Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda Bakanlık tarafından elektronik ortamda oluşturulan atık takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin uygulanmasını sağlamak, endüstriyel işletmelere ilişkin bilgiler dahil ulusal emisyon envanterine yönelik verileri toplamak, kullanıcı kodu ve şifre vermek, takibini yapmak ve Bakanlıkça gönderilen çevresel envanter formlarını doldurarak Bakanlığa göndermek,
 
8-Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satışına yönelik taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, katı yakıtlara ilişkin Bakanlıkça talep edilen envanter bilgilerini göndermek,
 
9-Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle planlanan çalışmaları yürütmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek,
 
10-Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî verileri temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak,
 
11-Üretici sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenleri, tedarikçileri, satış noktalarını, aktarma merkezleri, sanayi işletmeleri ile her türlü atık üreticilerini kayıt altına almak, yıllık beyanları değerlendirmek,
12-Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılığıyla belirlemek,
 
13-Orman sayılan alanlarda katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine verilecek izin aşamasında seçilen yer ile ilgili olarak mahalli çevre kurulu kararı almak,
 
14-Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, hava kalitesi planları ve eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek/koordine etmek, halkın bilgilendirilmesi ve Bakanlığa raporlama işlemlerini gerçekleştirmek,
 
15-Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, çevre mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde Mahalli Çevre Kurul kararlarının alınması maksadıyla gerekli çalışmaları yapmak ve alınan kararları Bakanlığa bildirmek,
 
16-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların uygulanmasını sağlamak, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 
17-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda faaliyetleri düzenlemek ve takibini yapmak,
 
18-Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan kritozil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, kritozil asbest liflerini içeren eşyaları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme yapmalarını sağlamak,
 
19-Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına yönelik izin vermek,
 
20-Kirlenmiş veya kirlenme riski olan sahaları saptamak, kirlenmiş sahalarda alınacak
tedbirleri belirlemek ve kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 
21-Tekstil üreticileri tarafından hazırlanan/hazırlattırılan temiz üretim planlarını onaylamak, uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, temiz üretim planlarına ait gelişme raporlarını değerlendirmek ve uygulamaları kontrol etmek,
 
22-“Arıtma Tesisi Belgesi” ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
23-Atık alım gemilerinin lisanslandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
24-Atık kabul tesisi onay belgeli tesislerin il müdürlüğü tarafından denetlenmesi, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanmasını sağlamak,
 
25-İklim değişikliği ve ozon tabakasını incelten maddeler ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mevzuat, hedef,  ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın il düzeyinde izlenmesine yönelik koordinasyon görevini yürütmek,
 
26-Limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesisleri ile uygulamaların takibini yapmak, limanlardaki atıkların bertaraf/geri dönüşüme komisyon marifetiyle gönderilmesini sağlamak,
27-“Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek,
 
28-Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında, katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon projesi, müşavirlik hizmetleri ve çevre kirliliğinin giderilmesi projeleri için şartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerini incelemek, yerinde inceleme yaparak tetkik formlarını oluşturmak ve eksikliklerini gidererek Bakanlığa göndermek,
 
29-Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili piyasaya sürenleri, tedarikçileri, ambalaj üreticilerini kayıt altına almak ve ilgili tüm tarafları denetlemek, eğitim faaliyeti yapmak, geçici faaliyet belgeli veya lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine ekonomik işletmelere ve belediyelere ambalaj atıkları elektronik yazılım programı kullanıcı kodu ve şifre vermek, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında belediyeleri izlemek, denetlemek, belgelendirmeleri incelemek,
 
30-Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu oluşan atıkların geri kazanım veya bertaraf amacıyla bölgeden çıkarılmasına onay vermek,
 
31-İl sınırları içinde faaliyet gösteren ve çevre izin/lisansına tabi olmayan araç lisansı ile geçici depolama, ömrünü tamamlamış araç teslim yeri, ömrünü tamamlamış lastik geçici depolama yerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek, takibini yapmak, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek,
 
32-Belediye birliklerinin/belediyelerin/büyükşehir belediyelerinin hazırlamış olduğu entegre atık yönetim planının Bakanlığa sunulmasını ve planın uygulanmasını sağlamak,
 
33-Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formunun süresi içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
 
34-Katı atık düzenli depolama tesislerinin ÇED aşamasından lisans aşamasına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimini yapmak, gerekli görülmesi halinde Bakanlığa rapor etmek,
 
35-İl sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistikî bilgileri belediyelerden temin etmek, yılsonunda Bakanlığa göndermek ve ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar tüm süreci kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak,
 
36-Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermek, lisans verilen araç, belediye ve firma bilgileri ile ilgili raporlama yaparak yılsonunda Bakanlığa göndermek,
 
37-İl sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgileri sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yılsonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personeline eğitim vermek,
 
38-AT tip proje başvuruları kapsamında, AAT tip proje yerinde inceleme formlarını doldurmak ve tip proje başvuru dosyasını Bakanlığa göndermek,
39-Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme yapmalarını sağlamak,
 
40-Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI:
 
Hava Kirliliği:
 
İlimizde satışına izin verilen kömürlerin Belediye Başkanlığı’na ait akredite edilmiş kömür laboratuarında analizleri yapılmaktadır. İlimizde Mahalli Çevre Kurulu kararına uygun olmayan kömürlere satış izni verilmemektedir. 
 
Verilen İzin Belgesi
Adet
Kömür Satış İzin Belgesi
70
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
145
Uygunluk İzin Belgesi
1
 
 
            Hava kirliliği, Orman İşletme Bahçesinde bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonunda, dijital cihazlarla ölçülmektedir. 24 saat ve 15’er dakika aralarla SO2 ve PM miktarları tespit edilmektedir.   Cihazlar tarafından ölçülen değerlere Bakanlığımız tarafından oluşturulmuş olan “Hava Kalitesi İzleme Ağı” vasıtasıyla anında internet aracılığıyla Bakanlığımız internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
 
Tablo: 2012 -2013 Kış Dönemi SO2 ve PM konsantrasyonları:
 
Kış Dönemi
2012-2013
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Ortalama
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
 
25
67
50
128
29
117
23
112
31
84
35
77
32
98
 
 
 
Tablo: 2013 -2014 Kış Dönemi SO2 ve PM konsantrasyonları:
 
Kış Dönemi
2013-2014
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Ortalama
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
SO2
PM
 
26
55
29
88
55
173
45
181
45
131
-
64
40
115
 
 
 
 
            -Su Kirliliği:
           
            İlimiz Antalya Havzasında yer almakta olup Eğirdir Gölü Özel Hüküm Çalışmaları tamamlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Karacaören Baraj Gölleri ve Beyşehir Gölü Özel Hüküm çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Tübitak Marmara Araştırma Merkezi arasında sürdürülmektedir. Beyşehir Gölünün bir kısmı Konya havzasında bir kısmı ise Orta Antalya havzasında kalmaktadır. Eğirdir ve Kovada Gölleri ile Karacaören Baraj Gölleri Antalya Havzasında yer almaktadır.
 
            İlimizde Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi gereğince proje onayı yapılan tesislere ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur.
 
Faaliyet
Adet
A.A.T. Proje Onayı Yapılan Tesisler
2
 
 
-Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumları:
 
Resim: İlimizdeki Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumları
 
 
Tablo: İlimizde Yapılan Ve Yapımı Planlanan Arıtma Tesisleri
 
Sıra
Tesis Yerleri
Arıtma Türü
Kapasite
Nüfus (2012 sonu)
1
Isparta Belediyesi
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
60000 m3/gün
198.385
2
Eğirdir (ilçe) Belediyesi
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
7944,70 m3/gün
16.891
3
Yalvaç (ilçe) Belediyesi
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
5000 m3/gün
19.811
4
Aksu (ilçe) Belediyesi (Bakanlığımızdan Atıksu Arıtma Tesisi Tip Proje talebinde bulunulmuştur.)
Doğal Arıtma
 
1.845
5
Atabey (ilçe) Belediyesi (Bakanlığımızdan Tip Proje alınmış olup yapımı için de Bakanlığımızdan nakdi yardım talebinde bulunulmuştur.)
Doğal Arıtma
 
4.132
6
Büyükgökçeli (kasaba) Belediyesi (İnşaat devam ediyor)
Doğal Arıtma
 
1.797
7
Gönen (ilçe) Belediyesi (Bakanlığımızdan Tip Proje alınmış olup yapımı için de Bakanlığımızdan nakdi yardım talebinde bulunulmuştur.)
Doğal Arıtma
 
3.654
8
İslamköy (kasaba) Belediyesi (İhalesi yapılmış olup inşaatı devam etmektedir.)
Doğal Arıtma
 
1.055
9
Kasımlar (kasaba) Belediyesi (Doğal Arıtma Tesisi projesi Müdürlüğümüzce onaylanmış olup yapımına başlanmamıştır)
Doğal Arıtma
 
632
10
Keçiborlu (ilçe) Belediyesi (Bakanlığımızdan Tip Proje alınmış olup yapımı için de Bakanlığımızdan nakdi yardım alınmıştır.)
Doğal Arıtma
 
6.924
11
Kesme (kasaba) Belediyesi (Doğal Arıtma Tesisi projesi Müdürlüğümüzce onaylanmış olup yapımına başlanmamıştır)
Doğal Arıtma
 
1.155
12
Kılıç (kasaba) Belediyesi (Doğal Arıtma Tesisi projesi Müdürlüğümüzce onaylanmış olup yapımına başlanmamıştır)
Doğal Arıtma
 
1.933
13
Kuleönü (Merkez Kasaba) Belediyesi (İnşaat devam ediyor)
Doğal Arıtma
 
2.281
14
Savköy (Merkez Kasaba) Belediyesi (İnşaat devam ediyor)
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
3000 m3/gün
3.368
15
Senir (kasaba) Belediyesi (Doğal Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanmış olup işletmeye alındığında su dağıtım yapısında birtakım problemler yaşanmış olup firma tarafından revizyon işlemleri devam etmektedir.)
Doğal Arıtma
 
2.422
16
Senirkent, Uluborlu, Gelendost Belediyeleri (Eğirdir Gölü Özel Hüküm belirleme çalışmalarının belirlenmesine müteakip arıtma tesisi kurma çalışmaları başlatılacaktır)
Atıksu Arıtma Tesisi
 
Senirkent (5.972),
Uluborlu (6213),
Gelendost (5.437)
17
Sütçüler (ilçe) Belediyesi (arazi yapısından dolayı 3 farklı bölgede atıksu arıtma tesisi projesi planlanmıştır. İkisi Doğal Arıtma Tesisi bir tanesi Biyodisk olup doğal arıtma tesislerinden 1 tanesi yeni işletmeye alınmıştır.)
Doğal Arıtma
60 m3/gün
2.461
18
Şarkikaraağaç (İlçe) Belediyesi, Göksöğüt (Kasaba) Belediyesi, Çiçekpınar (Kasaba) Belediyesi, Çarıksaraylar (Kasaba) Belediyesi, birlikte içeren arıtma (İnşaat ihalesinde)
Atıksu Arıtma Tesisi
2198,88 m3/gün
Şarkikaraağaç (9.747),
Göksöğüt (1.356),
Çiçekpınar (2.228),
Çarıksaraylar (3.034)
19
Yenişarbademli (İlçe) Belediyesi (Beyşehir Gölü Özel Hüküm belirleme çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.)
Atıksu Arıtma Tesisi
 
1.987
20
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo+Kim+İleri)
800 (3000 kurulu kapasite)
 
21
Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Atıksu Arıtma Tesisi
(Biyo+Kim)
6000 m3/gün (3000 m3/gün 1. Kademe) 2012’de işletmeye alındı
 
22
Davraz Kış Sporları Turizm Merkezi (İl Özel İdaresi)
Atıksu Arıtma Tesisi
(Biyo)
2750 m3/gün
6000
23
Elma-Su Meyve Suyu A.Ş. Atabey
Atıksu Arıtma Tesisi
 
300 m3/gün (Kim+Biyo), 900 m3/gün (Fiziksel)
 
24
MERSU Alabalık A.Ş. Kozluca Köyü/Keçiborlu
Atıksu Arıtma Tesisi
 
90 m3/gün
 
25
GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento A.Ş.
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
(Evsel atıksu için paket arıtma)
 
100 m3/gün
 
26
Süleyman Demirel Havalimanı
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
15 m3/gün
 
27
Hayrat Neşriyat A.Ş.
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
6 m3/gün
 
28
Pınarsu San. Tic. A.Ş.
Atıksu Arıtma Tesisi (Fiziksel+Biyo)
50 m3/gün
 
29
Gülsan İnş. San. Turz. Nak. ve Tic. A.Ş. (Darıbükü Köyü HES Şantiyesi)
Atıksu Arıtma Tesisi (Biyo)
30 m3/gün
 
 
 
 
-“Çevre Kanununun 29. maddesi uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesine ait Atıksu Arıtma Tesisinin enerji giderinin bir bölümünün geri ödenmesi amacıyla kurum görüşü verilmiştir.
Eğirdir Gölünün korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirletici kaynakların tespit edilmesi amacıyla 02 Aralık 2013 – 10 Ocak 2014 tarihleri arasında Eğirdir ilçesi merkez Yeşilada’ dan başlayıp gölün batı yakasından devam eden ve Yalvaç Çayı boyunca ilerleyen ve Gelendost İlçe sınırlarında son bulan inceleme ve denetim programı gerçekleştirilmiş ve evsel atık sulara bağlı kirlilik kaynakları noktasal olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
 
            Atıklar:
            -Katı Atıklar:
 
İlimiz Gönen İlçesi, Koçtepe Köyü sınırları içerisinde kurulu olan Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Bakanlığımızın 10/10/2005 tarihi ve 6353-57050 sayılı yazısı ile 03/05/2000 tarihinde ÇED Olumlu Kararı aldıktan sonra Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi 2003 yılında inşaat çalışmalarına başlamış ve 2004 Şubat ayında işletmeye alınmıştır. 7 adet İlçe Belediyesine ait atıklar bu tesiste bertaraf edilmektedir.2022 yılına kadar yaklaşık 3 500 000 m3 atık depolayabilecek kapasitede ve 3 ayrı etaptan oluşacak olan tesis için 1. Etap sahadan 2. Etap sahaya geçilmiştir. Tesis II. Sınıf Düzenli Depolama niteliği taşımaktadır. Bakanlığımızın 26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği ile atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafına ilişkin teknik, idari hususlar ve uyulması gereken genel kurallar belirlenmiş olup, 2011/13 sayılı Genelge gereğince Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin mevcut durumunun tespiti için 1387 sayılı Valilik Olur’u ile komisyon oluşturulmuştur. Komisyon 20/02/2012 tarihinde yerinde inceleme yaparak taslak raporu oluşturmuştur. Kurum görüşleri tamamlandıktan sonra 2011/13 Genelgesi gereğince İnceleme Raporu hazırlanarak Bakanlığımız görüşüne sunulmuştur.
 
Açıklama: Açıklama: depolama
Resim: Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Koçtepe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi
           
Kurulması planlanan ikinci Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Yalvaç İlçesi Sücüllü Kasabası Karadedebağları Mevkiinde kurulması planlanan GEYAŞA-BİR (Gelendost-Yalvaç-Şarkikaraağaç ve Tüm Kasaba Belediyeleri Birliği)’ne ait olan Düzenli Katı Atık Depolama Entegre Tesisidir. 12.05.2007 tarih ve 12052 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Gelendost-Yalvaç-Şarkikaraağaç ve tüm kasaba belediyelerini kapsayan kısa adı GEYAŞA-BİR olan Birlik havzadaki katı atık problemine çözüm bulmak amacı ile kurulmuştur. 22.03.2011 tarihinde Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğünce “Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisine” Çevresel Etkileri Olumlu kararı verilmiştir. Uygulama Projesi Nisan 2012’de Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Tesis işletmeye alındığında 6 belediyenin atıkları bu tesiste bertaraf edilecektir.
 
Açıklama: yukseklik_trim
Resim: GE-YA-ŞA Belediyeler Birliğine ait Sücüllü Mevkii Katı Atık Entegre Düzenli  
             Depolama Tesisi
 
-Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar:
 
               İlimizde tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur.           
 
Faaliyet
Adet (2013-2014)
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onayı
35+25 Toplam: 60
Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni
4
Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi
3
 
                Tehlikeli atıklar firmalarca Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılarak Lisanslı Bertaraf Tesislerine gönderilmektedir. İlimizde bulunan firmalar tarafından Çevre Bilgi Sistemine 2013 yılı için toplam 412.126 kg tehlikeli atık beyanı yapılmıştır.
 
              -Tıbbi Atıklar:
             
              İlimizde tıbbi atıkların sterilizasyonunun gerçekleştirildiği Koçtepe Köyü, Kağnıdere Mevkiinde bulunan ve Isparta Belediyesi adına Atık Çevre Teknolojileri İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından işletilen Bakanlığımızca Lisanslandırılmış 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bulunmaktadır.
             
Resim: Isparta Belediye Başkanlığına ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
           
            Tıbbi atıkların taşınması Lisanslı Tıbbi Atık Taşıma Aracı ile yapılmaktadır. Sağlık kuruluşlarından 2013 yılı içerisinde 442.429 kg tıbbi atığın sterilizasyonu gerçekleştirilmiştir.
 
             -Ambalaj Atıkları:
 
              İlimizde atikambalaj.cevreorman.gov.tr adresine kayıtlı 116 firma bulunmaktadır. 2013 ambalaj atıkları için 2014 yılı içerisinde 55 firma bildirim göndermiş olup, bu bildirimler Müdürlüğümüzce onaylanmıştır.
              İlimizde 2013 yılı içerisinde toplam 1.400.691 kg ambalaj atığı toplanmıştır. Ambalaj Atık Beyan Sisteminin açık kaldığı 2014 yılı içerisinde 36 adet firma bildirimde bulunmuş olup, toplam 240.607 kg ambalaj atığı sisteme beyan edilmiştir.
             
-Bitkisel Atık Yağlar:
 
              İlimizde oluşan bitkisel atık yağlar Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince lisanslı firmalar tarafından toplanmaktadır.
 
              Bakanlığımız ve TÜÇEV’in yürütmekte olduğu kampanya ile İlimizde 115 adet okula Atık Yağ Toplama konusunda atık yağların biriktirilmesi için atık yağ bidon dağıtımı yapılmıştır.
 
             -Ömrünü Tamamlamış Araçlar
 
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında İlimizdeki veriler aşağıda sunulmuştur.
 
Faaliyet
Adet
ÖTA Teslim Yeri
2
             
              İlimizde, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması; Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluş olan LASDER adına Barutcular Kauçuk ve Lastik Mamülleri Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.
-Atık Pil Ve Akümülatörler
 
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İlimizdeki veriler aşağıda sunulmuştur.
Faaliyet
Adet
Geçici Depolama İzni
2
        -Belediyelere Yapılan Şartlı Nakdi Yardımlar
 
              Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince yapılan yardımlara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur.
 
Faaliyet
Adet
Şartlı Nakdi Yardım Serbest Bırakma İşlemi
32
Serbest Bırakılan Toplam Yardım Miktarı (TL)
3.228.419,60
               
2014 yılı içerisinde Yalvaç İlçesi Sücüllü Belediye Başkanlığı’na 30.000 TL ödenek gelmiş olup 27.000 TL’lık kısmı kullanılmıştır.
 
-Çevre Eğitimleri
2013 YILI OCAK - ARALIK DÖNEMİNDE YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
No
Eğitim Tarihi
Eğitim Konusu
Eğitimin Verildiği Yer
Eğitim Verilen Firma/Kurum
Eğitime Katılım Sayısı
1
28.01.2013
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi
Müdürlüğümüzde
Egzoz emisyon yetki belgesi verilen yetkililere
18 firma sahibine (merkez ve ilçeler toplamı)
2
 Haziran 2013
Tehlikeli Atıklar
SDÜ Makine Müh.Bölümünde
Madencilik Faaliyeti Gösteren Firmalar
45 kişi
3
07.06.2013
ÇED Uygulamaları
Müdürlüğümüzde
Madencilik Faaliyeti Gösteren Firmalar
15 Firma yetkilisine kişi
4
25.07.2013
Tıbbi Atıklar ve Yönetmelik Uygulamaları
Isparta Devlet Hastanesi
Isparta Devlet Hastanesi, ,Kızılay ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına
31 personele
5
20.11.2013
Çevre Yönetimi ve ÇED, İzin Denetim Şube Müdürlükleri görevleri hakkında
Müdürlüğümüzde
Kurum içi çalışanlara
12 personele
6
27.11.2013
Tıbbi Atıklar
Müdürlüğümüzde
İlimizdeki 12 adet sağlık kuruluşuna
10 sağlık kuruluşu yetkilisi
7
10.12.2013
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Özel Şifa Hastanesinde
Hastane çalışanlarına
59 personel
8
13.12.2013
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Özel Davraz Yaşam Hastanesinde
Hastane çalışanlarına
56 personel
9
17.12.2013
Besicilik faaliyetleri, çevreye etkileri ve çevre kirliliği ile ilgili
İl Kültür ve Turizm Müd. Salonu
ilimizde besicilik faaliyeti sahiplerine
12 işletme (50 büyükbaş ve üzeri kapasiteli besihaneler)
10
18.12.2013
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Özel Isparta Hastanesinde
Hastane çalışanlarına
28 personel
11
17-31 Aralık 2013 tarihleri arasında
Atık Yönetimi ve Bitkisel Atık Yağlar hakkında
Milli Eğitime bağlı anaokulları, ilköğretim ve liselerde
Öğrencilere
Toplam 15 anaokulu, ilkokul, lise
(1695 öğrenci)
       
TOPLAM :
1981 kişi
 
 
 
 
2014 YILINDA YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
No
Eğitim Tarihi
Eğitim Konusu
Eğitimin Verildiği Yer
Eğitim Verilen Firma/Kurum
Eğitime Katılım Sayısı
1
02-17 Ocak 2014 tarihleri arasında
Atık Yönetimi ve Bitkisel Atık Yağlar hakkında
Milli Eğitime bağlı anaokulları, ilköğretim ve liselerde
Öğrencilere
Toplam 12anaokulu, ilkokul, lise
(1170 öğrenci)
2
06.02.2014
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda
Sanayi Esnafına
4 esnaf
 
3
 
12.02.2014
 
Tıbbi Atıklar ve Yönetmelik Uygulamaları
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda
İlimiz Merkez İlçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine
37 sağlık personeline
 
4
 
27.02.2014
 
Tıbbi Atıklar ve Yönetmelik Uygulamaları
 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda
İlimiz Merkez İlçede bulunan Güzellik Merkezlerine
1 işletme yetkilisi
5
18.03.2014
Atık Yönetimi
Müdürlüğümüz toplantı salonunda
Ülkü İlkokulu öğrencilerine
30 öğrenci
6
20.03.2014
Atık Yönetimi
Müdürlüğümüz toplantı salonunda
Reşha Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
20 Öğrenci
7
28.03.2014
Atık Yönetimi, Tıbbi Atıklar ve Yönetmelik Uygulamaları
Özel Sidre Gülbahçesi Diyaliz Merkezi -2 toplantı salonunda
Özel Sidre Gülbahçesi Diyaliz Merkezi -2
19 personel
       
TOPLAM:
1281 kişi